Čime se Bavi Geodet?

Geodezija je naučna disciplina koja se bavi merenjem i prikazivanjem Zemlje, njenog gravitacionog polja, i geodinamičkih pojava kao što su:

 • pomeranje polova,
 • plima i oseka i
 • gibanje zemljine kore

Osobe koje se profesionalno bave geodezijom zovu se geodete. Geodezija se ubraja među najstarije nauke.

Možemo reći da je geodezija naučna disciplina koja se bavi premerom zemljine površine, unosom podataka u katastar i prikazom te površine izradom planova i karata.

Planovi i karte izrađuju se na osnovu podataka prikupljenih na terenu različitim geodetskim instrumentima i različitim metodama rada. Ti podaci omogućavaju da svi objekti na površi zemlje, ispod nje kao i u vazduhu, koji čine sadržinu plana ili karte, zadrže svoj oblik i međusobni položaj.

Karte i planovi imaju izuzetan značaj za privredni i društveni razvitak društva, kao i strateški značaj za vojne potrebe. Takođe, karte omogućavaju upoznavanje sa našom i drugim zemljama.

Geografija se ne može uspešno izučavati bez karata. Zahvaljujući njima dobija se jasna predstava o geografskom položaju pojedinih zemalja i kontinenata. Bez njih bi bilo nemoguće organizovano komuniciranje ljudi i prevoznih sredstava. Njihov značaj je veliki i bez njih, bilo bi nemoguće živeti u savremenom svetu.

U geodeziji se uglavnom mere uglovne i linearne veličine. Njihovom obradom dolazi se do različitih podataka, kao što su pravougle koordinate i nadmorske visine pojedinih tačaka.

Geodeta i Geodetski Tehničar: Razlike?

Istorija profesije

Prvi geolozi pojavili su se oko naše ere, kada su ljudi cenili svojstva raznih metala i postojala je potreba za izvlačenjem vrednih sirovina.

Ovi stručnjaci su bili angažovani na identifikaciji ležišta, kontroli procesa rada na rudnicima. Već tada su koristili matematičke principe u planiranju svojih aktivnosti – to je omogućilo da se postupak olakša, učini što je moguće profitabilnijim i sigurnijim.

Osnovna razlika između geodeta i geodetskog tehničara (geometra) je u visini obrazovane kvalifikovanosti.

U literaturi i mahom u Google pretragama, razlike između ova dava pojma gotovo i da ne postoje.

Osoba koja stekne diplomu za zanimanje geodetski tehničar – geometar biće zadužena da vrši adekvatna merenja različitih terena, kao i da po potrebi izrađuje katastarske ili geodetske planove.

Geodetski tehničar – geometar obavlja posao uglavnom na terenu, a tom prilikom je dužan da vrši merenja u skladu sa potrebama, odnosno da koristi specijalne uređaje, a zatim i da izrađuje skice na osnovu kojih se kreiraju planovi konkretnih terena. Podrazumeva se da je osoba koja je kvalifikovana za ovaj obrazovni profil upoznata i sa tehničkim pribor koji se koristi, a svakako bi trebalo da se odlično snalazi u prostoru, te da je komunikativna, budući da se obavljanje ovih poslova najčešće odvija u timovima.

Geometar se bavi izvođenjem merenja na površini zemlje i u njenim utrobama, vršenjem geometrijskih proračuna s ciljem naknadnog prikazivanja rezultata na kartama i planovima. Na osnovu ovih pokazatelja zasnivaju se principi izvođenja geoloških istraživanja i rudarskih radova, procenjuju se njihova svrsishodnost i stepen sigurnosti.

Geodet je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom. To je osoba sa potpunom geodetskom spremom i kvalifikacijama, odnosno zemljomer.

Delatnost geodetskog inženjera obuhvata:

 • određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kog dela Zemlje;
 • utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promenama i promenama građevinskih objekata;
 • određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih delova zemljišta, uključujući kniženje tih delova čestica kod nadležnih organa;
 • istraživanja prirodne i društvene okoline, istraživanje kopna i mora, korišćenje dobijenih podataka u opštinskim, gradskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka;
 • planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među delovima zemljišta i građevinama;
 • utvrđivanje vrednosti pojedinih zemljišnih delova i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima;
 • planiranje, merenje, organizacija i nadzor građevinskih radova;
 • projektovanje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sistemima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sistemima;
 • prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani