Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ). On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna parcela, ili upisati kuća. Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih radova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sastoji se od dela sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i od tehničkog geodetskog dela sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom. Elaborat geodetskih radova za legalizaciju (ozakonjenje) objekata čini, pored svega gore navedenog, i geodetski snimak. Kada posebni deo nekog objekta nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru, radi se elaborat skica posebnog dela objekta – etažiranje na osnovu kog se vrši knjiženje posebnog dela objekta. Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Integracija geodetskih usluga u održavanje industrijskih objekata

Industrijski objekti su stub modernog društva, pružajući infrastrukturu za proizvodnju, skladištenje i distribuciju proizvoda koji su neophodni za svakodnevni život. Međutim, održavanje ovih objekata

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS Sistemi u Upravljanju Gradskim Resursima

GIS sistemi (Geografski Informacioni Sistemi) revolucioniraju način na koji gradovi upravljaju svojim resursima. Ova tehnologija omogućuje gradskim planerima, inženjerima i odlučiteljima da na efikasniji

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Primena Geodezije u Planiranju Telekomunikacionih Mreža

Geodezija, naučna disciplina koja se bavi merenjem i kartiranjem Zemljine površine, igra ključnu ulogu u mnogim sektorima, uključujući telekomunikacije. U današnjem svetu, gde je

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Geodetske Tehnike u Pomorskoj Navigaciji

Pomorska navigacija, veština i nauka o određivanju pozicije i kretanja broda kroz okeane, prešla je dug put od svojih ranih početaka. Danas, geodetske tehnike