Šta je elaborat geodetskih radova?

Elaborat geodetskih radova je niz dokumenata koji se izradjuju i predaju odgovarajućoj ustanovi ( Katastar , Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje , tehnički prijem … ). On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u listovima nepokretnosti. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna parcela, ili upisati kuća.

Za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima ili proširenje postojećeg objekta radi se elaborat geodetskih radova za ucrtavanje objekta u katastarskim planovima . Sastoji se od dela sa opštim podacima o objektu , lokaciji i investitoru i od tehničkog geodetskog dela sa podacima merenja i skicom gde je novonastalo stanje prikazano crvenom bojom.

Elaborat geodetskih radova za legalizaciju (ozakonjenje) objekata čini, pored svega gore navedenog, i geodetski snimak.

Kada posebni deo nekog objekta nije uknjižen a objekat je evidentiran u katastru, radi se elaborat skica posebnog dela objekta – etažiranje na osnovu kog se vrši knjiženje posebnog dela objekta.

Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje