Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu. On prikazuje položaj objekta i njegove dimenzije, površinu, spratnost, visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama…

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009), geodetski snimak sadrži:

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija)
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama
  • postojeće ograde, infrastrukrurne objekte i priključke
  • položaje javnih i internih puteva i ulica, bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova
  • visinsku predstavu terena
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela
  • druge elemente od značaja za postupak koji se vodi

Za šta se koristi geodetski snimak?

Geodetski snimak se koristi u postupku povezivanja na gasovod, vodovod i kanalizaciju, struju, zatim prilikom legalizacije objekta, kupoprodaje nekretnine, kod tehničkog prijema objekta, kao i kod kasnijeg izdavanja upotrebne dozvole.

Koristi se i prilikom regulacije imovinsko-vlasničkih odnosa, ukoliko više subjekata upotrebljava istu nekretninu.

Kako do geodetskog snimka?

Potrebno je prvo angažovati geometra koji će izaći na teren, izvršiti potrebna merenja, obraditi podatke i izraditi geodetski snimak u digitalnom i analognom formatu. Geodetski snimak se overava od strane nadležnog katastra i ovlašćenog inženjera geodezije.

Na cenu geodetskog snimka utiče veličina objekta, namena objekta, broj objekata i dr.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Kako izabrati pravi akumulator za svoje vozilo i šta utiče na njegov vek trajanja?

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Kako se Razvila Geodezija Kroz Istoriju?

Geodezija je disciplina koja se bavi merenjem i opisivanjem oblika, veličine i položaja Zemlje i njenih geografskih karakteristika. Ova disciplina ima bogatu istoriju koja

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Korisne Aplikacije za Geodetska Merenja i Obradu Podataka

Geodetska merenja su bitna za mnoge aspekte ljudskog života, uključujući urbanističko planiranje, građevinarstvo, geologiju, poljoprivredu i mnoge druge oblasti. Međutim, merenje terena i obrada

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Kako Izabrati Pravi Akumulator za Vaše Vozilo

Koliko ste puta imali problem sa akumulatorom vašeg vozila? Da li ste nekad ostali zaglavljeni u sred ničega zbog ispražnjenog akumulatora? Ili ste možda