Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu. On prikazuje položaj objekta i njegove dimenzije, površinu, spratnost, visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama…

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009), geodetski snimak sadrži:

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija)
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama
  • postojeće ograde, infrastrukrurne objekte i priključke
  • položaje javnih i internih puteva i ulica, bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova
  • visinsku predstavu terena
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela
  • druge elemente od značaja za postupak koji se vodi

Za šta se koristi geodetski snimak?

Geodetski snimak se koristi u postupku povezivanja na gasovod, vodovod i kanalizaciju, struju, zatim prilikom legalizacije objekta, kupoprodaje nekretnine, kod tehničkog prijema objekta, kao i kod kasnijeg izdavanja upotrebne dozvole.

Koristi se i prilikom regulacije imovinsko-vlasničkih odnosa, ukoliko više subjekata upotrebljava istu nekretninu.

Kako do geodetskog snimka?

Potrebno je prvo angažovati geometra koji će izaći na teren, izvršiti potrebna merenja, obraditi podatke i izraditi geodetski snimak u digitalnom i analognom formatu. Geodetski snimak se overava od strane nadležnog katastra i ovlašćenog inženjera geodezije.

Na cenu geodetskog snimka utiče veličina objekta, namena objekta, broj objekata i dr.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje