Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu. On prikazuje položaj objekta i njegove dimenzije, površinu, spratnost, visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama…

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009), geodetski snimak sadrži:

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija)
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje na susednim parcelama
  • postojeće ograde, infrastrukrurne objekte i priključke
  • položaje javnih i internih puteva i ulica, bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova
  • visinsku predstavu terena
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela
  • druge elemente od značaja za postupak koji se vodi

Za šta se koristi geodetski snimak?

Geodetski snimak se koristi u postupku povezivanja na gasovod, vodovod i kanalizaciju, struju, zatim prilikom legalizacije objekta, kupoprodaje nekretnine, kod tehničkog prijema objekta, kao i kod kasnijeg izdavanja upotrebne dozvole.

Koristi se i prilikom regulacije imovinsko-vlasničkih odnosa, ukoliko više subjekata upotrebljava istu nekretninu.

Kako do geodetskog snimka?

Potrebno je prvo angažovati geometra koji će izaći na teren, izvršiti potrebna merenja, obraditi podatke i izraditi geodetski snimak u digitalnom i analognom formatu. Geodetski snimak se overava od strane nadležnog katastra i ovlašćenog inženjera geodezije.

Na cenu geodetskog snimka utiče veličina objekta, namena objekta, broj objekata i dr.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju