Šta je situacioni plan?

Topografski i situacioni plan predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa ili bez visinske predstave. Za razliku od katastarsko-topografskog plana, situacioni plan ne mora da sadrži prikaz granica katastarskih parcela i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Postoje situacioni plan gradilišta i situacioni plan šire okoline.

Situacioni plan gradilišta prikazuje parcelu sa nacrtanim objektom na željenom mestu u odnosu na granice parcele, položaj objekta u odnosu na strane sveta i put, ulicu sa koje će se ulaziti na gradilište, regulacionu i građevinsku liniju.

Situacioni plan šire okoline prikazuje spoljne ivice budućeg objekta na građevinskoj parceli, sve građevinske parcele sa brojevima i ulicama koje okružuju gradilište, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, itd.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje