Legalizacija kuće

Legalizacija

Legalizacija ili ozakonjenje objekta je naknadno izdavanja građevinske ili upotrebne dozvole za objekat ili njegove delove za koje te dozvole ne postoje. Legalizacija nije pitanje izbora već je obaveza vlasnika objekta.

Sve kuće sagrađene do 1961. godine i pomoćni objekti sagrađeni do 1973. godine ne podležu novom zakonu o legalizaciji. Vlasnici ovakvih objekata mogu uknjižiti te objekte u službi za katastar nepokretnosti.

Sve ono što je građeno posle 1961., odnosno 1973. godine, mora biti predmet ozakonjenja.

Objekti izgrađeni bez izdatog rešenja o građevinskoj dozvoli ili rešenja o odobrenju izvođenja radova posle 27. novembra 2015. godine nisu predmet ozakonjenja u skladu sa odredbama ovog zakona i nadležni građevinski inspektor za te objekte donosi rešenje o rušenju.

Nemoguće je legalizovati objekte koji su:

 • izgrađeni na zemljištu nepovoljnom za građenje (klizišta, močvarno tlo i sl.),
 • izgrađeni na površinama javne namene, zaštićenim područjima, u zaštitnoj zoni duž trase radio koridora,
 • sagrađeni od neadekvatnih materijala.

Prema sadašnjem Zakonu o legalizaciji, nekretnine koje su izgrađene pre 2015. godine moraju da se legalizuju 2023. jer se u suprotnom automatski odbija zahtev za legalizaciju objekata.

Predmet ozakonjenja, jeste objekat koji je završen u građevinskom smislu. Ukoliko je u pitanju zgrada, predmet ozakonjenja može biti i zgrada na kojoj su izvedeni samo konstruktivni građevinski radovi (temelj, armiranobetonski ili čelični stubovi sa gredama, odnosno armiranobetonska tavanica, krovna konstrukcija), sa ili bez završene fasade.

Koji objekti mogu da se legalizuju?

 • Objekat izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.
 • Pomoćni objekti i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ostave, septičke jame, bunari, bazeni, cisterne za vodu i sl.) ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i legalizuju se zajedno sa glavnim objektom.
 • Objekti na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom (noseći elementi: temelj, stubovi sa gredama, tavanice, krovna konstrukcija…) ali nisu postavljeni spoljni prozori i vrata, nisu završene unutrašnje elektro ili vodovodne instalacije, kao ni završni radovi na podu, zidovima… Kada se završi postupak legalizacije i upis prava svojine, vlasnik tada može da podnese zahtev za izvođenje radova na završetku objekta i to u redovnoj proceduri, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, šta god to značilo u praksi… Inače, opis stepena završenosti objekta je sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju.
 • Objekat za koji je podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom, kojim je bila uređena legalizacija, do 29. januara 2014. godine. Zahtevi i prijave za legalizaciju podneti do 29. januara 2014. smatraju se legitimnim zahtevima u smislu ovog zakona.
 • Objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole i potvrđenog glavnog projekta.
 • Objekat za koji je podnet zahtev u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, za koji postupak nije pravosnažno okončan, pred Službom za katastar nadležne opštine
 • Objekat koji se može uskladiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti

Legalizacija Kuće

Da bi se nekretnina mogla prodati, pokloniti ili naslediti potrebno je da ona bude legalna.

Potrebna dokumentacija:

 1. Dokaz o vlasništvu
 2. Fotografija objekta
 3. Izveštaj o zatečenom stanju
 4. Elaborat geodetskih radova
 5. Taksa u fiksnom iznosu u zavisnosti od namene i kvadrature objekta.

Ako stanari godinama žive u određenoj kući, a nemaju pri tome dokaz o vlasništvu, mogu da ozakone svoje objekte tako što će priložiti dokaz da su savesni korisnici – a to su plaćeni računi za porez, struju, komunalije.

Cene taksi za legalizaciju kuće

Zakonom je predviđeno da taksa za kuću do 100 metara kvadratnih iznosi 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000, do 300 kvadrata 20.000 dinara, a preko 300 kvadrata 50.000 dinara.

Građani koji su oslobođeni plaćanja takse su ljudi sa invaliditetom, korisnici socijalne pomoći i samohrani roditelji, uz uslov da su vlasnici kuća ili stanova do 100 metara kvadratnih.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju