Četiri Metode Merenja u Geodeziji

olovka na papiru sa nacrtom

Za rešenje formulisanog problema geodezije, različite geometrijske i fizikalne veličine na površini Zemlje i u prostoru izvan nje se promatraju. Mogu se podeliti u četiri skupine:

  1. Astronomska određivanja geografske širine, dužine i azimuta ( pravac definisan uglom) orijentisana prema smeru viska i dobijena iz merenja smera prema zvezdama 
  2. merenja gravitacije i komponenti gravitacionog gradijenta kao i merenja plime i oseke 
  3. geodetska merenja horizontalnih uglova, udaljenosti, zenitnih uglova i visinskih razlika 
  4. merenja nezavisna od smera viska prema veštačkim Zemljinim satelitima, Mesecu i izvangalaktičkim radioizvorima, kao i merenja visine od satelita do Zemljine površine. Zbog važnosti zemljinih satelita, ova će se merenja povezivati ​​s konceptom “satelitskih zapažanja”. 

Metode merenja (prikupljanje podataka) jako ovise o tehnološkim mogućnostima. Značajan napredak postignut je razvojem elektronike i posledičnom promenom tehnika merenja i vrednovanja, kontinuiranom uspostavom satelitskih sistema i za geodetske potrebe te primenom laserske tehnologije. 

Posebnu pažnju zaslužuje procena tačnosti i povećanje tačnosti kod ovih metoda. U zavisnosti od instrumenta, tačnost dobijena u laboratoriji obično se ne može u potpunosti postići prilikom geodetskih merenja; to je zbog spoljašnjih ometajućih uticaja (mikroseizmičnost – mikro seizmičnost je mala pojava seizmičkog smicanja koja se događa u mediju kao rezultat naprezanja; zemljotresi koji su premali da bi se mogli osetiti; varijacije temperature i vazduha, magnetski učinci, refrakcija, itd.).

Astronomska merenja 

Geodetska astronomija se bavi određivanjem astronomske širine Φ i dužine Λ, kao i astronomskog azimuta A iz promatranja zvezda fiksnih; osnova za takav rad je sferna astronomija. 

Koordinatni sistemi sferne astronomije 

Pri promatranju zvezda fiksna udaljenost od tačke proučavanja (topocentra) do središta mase Zemlje (geocentra) može se zanemariti u poređenju sa udaljenosti do zvezde. 

Opišemo li nebesku sferu (jediničnu sferu) oko Zemlje E, posmatrane kao tačke, tada su položaji zvezda fiksno određeni na sferi s dva pravca. Od raznih koordinatnih sistema u sfernoj astronomiji, ekvatorijalni i horizontski sistemi su od posebnog interesa u geodetskoj astronomiji.

Važnost topografskih istraživanja

Važnost topografskog merenja je jasna: bez vizualnog prikaza topografskih informacija, nedostaje nam sposobnost identifikacije našeg položaja i orijentacije. Ovaj vizualni prikaz – često u obliku karte – omogućen je pomoću topografske mere. 

Sve ove informacije geo-referencirane su i ukorenjene u topografsku bazu podataka informacija prikupljenih tokom vremena, kroz brojna topografska istraživanja.

Poznavanje topografije okoline od velike je koristi za procenu troškova povezanih s projektima izgradnje, istraživanja resursa, šumarstva, poljoprivrede, građevinskog projektovanja i drugih sličnih razvoja.

Nadalje, izmerenost zemljišta može pomoći u ispravljanju potencijalnih grešaka u većim razmerama. Zamislite nezavisna lokalna topografska istraživanja oko gradova A i B. 

Ova istraživanja počinju iz različitih izvora i – kada se sretnu na pola puta između njih – pronalaze se greške u podudarnim položajima. Lokalizovana istraživanja mogu dodatno pomoći u određivanju postupaka širenja greške.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani