Šta obuhvata i kako se izrađuje geodetski elaborat

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat predstavlja ključni dokument u oblasti geodezije i građevinarstva. Ovaj dokument je od suštinskog značaja pri realizaciji različitih vrsta projekata, kao što su izgradnja objekata, parcelacija zemljišta, ili legalizacija nekretnina. U Srbiji, izrada geodetskog elaborata regulisana je određenim zakonima i pravilima, a u nastavku teksta ćemo se detaljnije baviti time šta obuhvata i kako se izrađuje ovaj važan dokument.

1. Definicija i svrha geodetskog elaborata

Geodetski elaborat je stručni dokument koji sadrži precizne geodetske podatke o određenom terenu ili objektu. Ovi podaci uključuju informacije o položaju, dimenzijama, visini, obliku i drugim karakteristikama terena ili objekta. Svrha elaborata je da pruži tačne i verodostojne informacije koje će biti osnova za donošenje različitih tehničkih i pravnih odluka.

Geodetski elaborat takođe igra ključnu ulogu u rešavanju različitih pravnih pitanja. Pitanja kao što su vlasništvo nad zemljištem, granice parcela i slično. Osim toga, ovaj dokument je od suštinskog značaja za inženjere, arhitekte i druge stručnjake koji učestvuju u procesima projektovanja i izgradnje. 

Geodetski elaborat može biti korišćen i kao osnova za različite vrste analiza. Analize prostornog planiranja, analize rizika od prirodnih katastrofa i druge. Takođe, ovaj dokument je često neophodan za dobijanje različitih dozvola i saglasnosti od strane relevantnih državnih organa i institucija.

2. Zakonski okvir

U Srbiji, izrada i upotreba geodetskog elaborata regulisani su nizom zakona i pravilnika. Oni postavljaju jasne smernice i okvire za sve aktivnosti u oblasti geodezije. Ovi zakoni i pravilnici obezbeđuju da se svi geodetski radovi, uključujući izradu elaborata, obavljaju precizno, transparentno i u skladu sa definisanim standardima.

2.1 Zakon o državnom premeru i katastru 

Ovaj zakon reguliše oblast državnog premere i katastra, uključujući i izradu geodetskih elaborata. Zakon definiše osnovne pojmove, načela, ciljeve i zadatke državnog premere i katastra, kao i način vođenja državnih evidencija o nekretninama. Takođe, zakon propisuje i obaveze i odgovornosti geodetskih organizacija i ovlašćenih inženjera geodezije u procesu izrade geodetskih elaborata.

2.2 Zakon o planiranju i izgradnji 

Zakon o planiranju i izgradnji detaljno reguliše procese planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, uključujući i ulogu geodetskih elaborata u ovim procesima. Geodetski elaborat je često neophodan za dobijanje građevinske dozvole, a ovaj zakon propisuje koje informacije elaborat mora da sadrži, kao i način na koji se ovi podaci koriste u procesu izgradnje.

2.3 Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade geodetskih planova 

Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade geodetskih planova precizira tehničke i administrativne detalje vezane za izradu geodetskih planova, koji su često integralni deo geodetskog elaborata. Pravilnik definiše koje informacije geodetski plan mora da sadrži, način na koji se ove informacije prikupljaju i obrađuju, kao i format u kojem se geodetski planovi predstavljaju.Osim navedenih, moguće je da su relevantni i drugi propisi. Lokalni urbanistički planovi i drugi pravilnici koji se odnose na specifične aspekte geodetske prakse. Važno je napomenuti da se zakoni i pravilnici mogu menjati, te je uvek preporučljivo konsultovati najnovije verzije ovih dokumenata prilikom izrade geodetskog elaborata.

3. Sadržaj geodetskog elaborata

Geodetski elaborat obično obuhvata sledeće elemente:

  • Uvodni deo: Opis projekta, svrha i ciljevi elaborata.
  • Tehnički deo: Sadrži sve tehničke podatke dobijene geodetskim merenjima, kao što su planovi, mape, tabele i slično.
  • Zaključak: Analiza dobijenih podataka i preporuke.
  • Prilog: Dokumentacija koja je korišćena ili je nastala tokom izrade elaborata (npr. fotografije, dodatne mape, itd.)

4. Proces izrade geodetskog elaborata

Izrada geodetskog elaborata obuhvata sledeće korake: 

  1. Anketiranje: Prikupljanje svih neophodnih podataka o terenu ili objektu. 
  2. Terenska merenja: Obuhvataju različite vrste geodetskih merenja, uključujući nivelisanje, poligonometriju, GPS merenja i druge. 
  3. Obrada podataka: Analiza i obrada prikupljenih podataka. 
  4. Izrada planova i mapa: Na osnovu obrađenih podataka izrađuju se planovi i mape. 
  5. Analiza i zaključak: Na osnovu svih prikupljenih i obrađenih podataka pravi se analiza i daje zaključak. 
  6. Izrada konačnog dokumenta: Sastavljanje konačnog elaborata koji uključuje sve prethodno navedene elemente.

5. Primena geodetskog elaborata

Geodetski elaborat nalazi široku primenu u različitim aspektima građevinske i urbanističke prakse, služeći kao ključni dokument u procesima koji zahtevaju precizne i verodostojne geodetske podatke. 

Jedna od primarnih uloga geodetskog elaborata ogleda se u procesu legalizacije objekata, gde ovaj dokument pruža neophodne informacije o poziciji, dimenzijama i drugim karakteristikama objekta, čime se omogućava njegova regularizacija u skladu sa zakonskim normama. 

Takođe, geodetski elaborat je neizostavan u procesima izrade planova parcelacije, gde se detaljno prikazuje podela terena na manje parcele, kao i u izradi urbanističkih planova, gde se koristi za precizno definisanje prostornih karakteristika teritorije koja je predmet planiranja. 

Pored toga, u kontekstu izgradnje infrastrukturnih objekata, geodetski elaborat pruža ključne informacije. One omogućavaju precizno pozicioniranje i projektovanje infrastrukturnih elemenata, kao što su putevi, mostovi i slično. U isto vreme garantujući tako njihovu funkcionalnost i bezbednost. 

Osim navedenih, primena geodetskog elaborata proteže se i na mnoge druge oblasti, čineći ga nezamenljivim alatom u različitim segmentima geodetske i građevinske prakse.

Zaključak

Geodetski elaborat je nezamenljiv u procesima planiranja, projektovanja i izgradnje različitih objekata i infrastrukture. Poštovanje zakonskih normi i stručno izrađen geodetski elaborat osiguravaju tačnost i pouzdanost podataka, što je od suštinskog značaja za kvalitetnu realizaciju projekata u oblasti građevinarstva i urbanizma.

 

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani