GEOPREMER PO

Geodetska radnja GEOPREMER PO sa sedištem u Požarevcu, ulica Tabačka čaršija 13/3, je osnovana 2003. godine. Nudimo vam široki spektar usluga i produkata:

 • Formiranje građevinskih parcela;
 • Parcelacija i preparcelacija
 • Deoba katastarskih parcela;
 • Izrada geodetskih podloga (katastarsko topografskih i situacionih planova);
 • Snimanje objekata u svrhu dobijanja upotrebne dozvole i uknjižbe;
 • Premer posebnih delova objekata – etažiranje stanova, poslovnih prostora i garaža;
 • Snimanje objekata u cilju ozakonjenja – legalizacija;
 • Omeđavanje katastarskih parcela;
 • Identifikacija katastarskih parcela, objekata i posebnih delova objekata;
 • Geodetski radovi u inženjerstvu, obeležavanje objekata, zgrada, instalacija i dr.
 • Snimanje instalacija (podzemnih i nadzemnih);
 • Veštačenje u sudskim postupcima;
 • Aerofotogrametrijsko snimanje bespilotnim letelicama u cilju izrade digitalnog ortofoto-a, digitalnog modela terena i digitalnog modela površi terena;
 • Izrada poprečnih i podužnih profila terena, računanje zapremina zemljanih masa i rasutih materijala;

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje