GEO-IMAGE

GEO-IMAGE je u mogućnosti da Vam ponudi sledeće usluge:

 • Parcele, šume, putevi – to za nas nije problem, samo nam se obratite;

 • Deobe i spajanja parcela i ispravke planskog stanja;

 • Snimanje terena i izrada podloga za sve vrste projekata;

 • Legalizacija – snimanje i ucrtavanje objekata (evidentiranje) na planu Katastra nepokretnosti;

 • Snimanje i ucrtavanje objekata sa građevinskom dozvolom radi uknjižbe u Katastar nepokretnosti i Zemljišne knjige;

 • Obnavljanje međa granica katastarskih parcela;

 • Omeđavanje parcela;

 • Podela parcela na više delova;

 • Identifikacija parcela;

 • Geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu za izradu planova državnog premera, premera za katastar nepokretnosti i sl;

 • Snimanje podzemnih vodova (vodovod, kanalizacija, gasovod…);

 • Katastarsko-topografski planovi;

 • Topografski planovi;

 • Situacioni planovi;

 • Za potrebe projektovanja, izrade urbanističko-tehničke dokumentacije u svim razmerama u analognom i digitalnom obliku;

 • Formiranje građevinskih parcela;

 • Protokol regulacije, izrada obeležavanje (iskolčavanje) objekata na terenu, sleganje objekata (oskultacija) i pomeranje u trodimenzionalnom koordinatnom sistemu sa obradom podataka i prikazom stanja u analognom i digitalnom obliku;

 • Fasade- snimanje geodetsko, prikazivanje u analognom i digitalnom obliku u željenoj razmeri;

 • Trodimenzionalno snimanje objekata – prikazivanje u analogno i digitalnom obliku;

 • Kontrola vertikalnosti (objekata,tornjeva stubova i sl.);

 • Geodetski poslovi za potrebe puteva;

 • Geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova sa evidentiranjem i provođenjem promena u Katastar vodova RGZ-a;

 • Izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe koji nisu obuhvaćeni navedenim stavkama;

 • Uknjižba nekretnina;

Kontakt Informacije

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Vodič Kroz Geodetski Premer i Monitoring

Geodetski monitoring je proučavanje geometrije zemlje, a istovremeno razvija metode i tehnike pomoću svemirske tehnologije za njihovo praćenje. Ako se razborito koristi sa geotehničkom

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Praćenje Podzemnih Voda iz Svemira

Podzemne vode su jedan od najvažnijih resursa slatke vode za ekosisteme i čovečanstvo. Zbog ove fundamentalne uloge u Zemljinim vodenim i energetskim ciklusima, podzemne

Tapija i Tapijski Sistem

Tapija i Tapijski Sistem

Knjiga tapijaje javna evidencija o vlasnicima na parcelama. Upisanim vlasnicima na parcelama izdavala se tapija, kao dokaz da je lice označeno u tapiji vlasnik

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit: Pojam i Vrste

Teodolit je optički instrument koji može meriti uglove između bilo kojih unapred određenih tačaka duž vodoravne i vertikalne ravni. Tradicionalno se koristio za merenje