GEO-IMAGE

GEO-IMAGE је у могућности да Вам понуди следеће услуге:

 • Парцеле, шуме, путеви – то за нас није проблем, само нам се обратите;

 • Деобе и спајања парцела и исправке планског стања;

 • Снимање терена и израда подлога за све врсте пројеката;

 • Легализација – снимање и уцртавање објеката (евидентирање) на плану Катастра непокретности;

 • Снимање и уцртавање објеката са грађевинском дозволом ради укњижбе у Катастар непокретности и Земљишне књиге;

 • Обнављање међа граница катастарских парцела;

 • Омеђавање парцела;

 • Подела парцела на више делова;

 • Идентификација парцела;

 • Геодетско снимање фактичког стања на терену за израду планова државног премера, премера за катастар непокретности и сл;

 • Снимање подземних водова (водовод, канализација, гасовод…);

 • Катастарско-топографски планови;

 • Топографски планови;

 • Ситуациони планови;

 • За потребе пројектовања, израде урбанистичко-техничке документације у свим размерама у аналогном и дигиталном облику;

 • Формирање грађевинских парцела;

 • Протокол регулације, израда обележавање (исколчавање) објеката на терену, слегање објеката (оскултација) и померање у тродимензионалном координатном систему са обрадом података и приказом стања у аналогном и дигиталном облику;

 • Фасаде- снимање геодетско, приказивање у аналогном и дигиталном облику у жељеној размери;

 • Тродимензионално снимање објеката – приказивање у аналогно и дигиталном облику;

 • Контрола вертикалности (објеката,торњева стубова и сл.);

 • Геодетски послови за потребе путева;

 • Геодетско снимање свих врста надземних и подземних водова са евидентирањем и провођењем промена у Катастар водова РГЗ-а;

 • Извођење свих врста геодетских радова за посебне потребе који нису обухваћени наведеним ставкама;

 • Укњижба некретнина;

Kontakt Informacije

Ostale geodetske firme

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Kako klimatske promene utiču na geodetska merenja?

Geodetska merenja predstavljaju osnovu za razumevanje mnogih aspekata naše planete, od definisanja granica imanja do praćenja tektonskih ploča. Međutim, kako se klima naše planete

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija: Razumevanje osnovnih principa i primena

Satelitska geodezija je revolucionarizovala način na koji razumemo i mapiramo našu planetu. Kroz kombinaciju satelitske tehnologije i geodetskih principa, ova oblast pruža precizne informacije

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Geodetski doprinos u zaštiti kulturnog nasleđa

Kulturno nasleđe predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti, čuvajući priče, tradicije i vrednosti koje su oblikovale našu civilizaciju. Zaštita ovih dragocenih spomenika i lokaliteta

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija u svemirskim istraživanjima

Geodezija, nauka o merenju i predstavljanju Zemlje, možda na prvi pogled nema mnogo veze sa svemirom. Međutim, geodetska merenja igraju ključnu ulogu u istraživanju