Pravni Zahtevi za Geodetsko Merenje u Srbiji

zahtevi za geodetsko merenje

Geodetsko merenje je važan proces koji ima široku primenu u mnogim oblastima, uključujući građevinarstvo, planiranje gradova, katastar nekretnina i mnoge druge oblasti. Međutim, zahtevi za geodetsko merenje u Srbiji se razlikuju u zavisnosti od oblasti u kojoj se merenje vrši. U ovom blog postu, istražićemo pravne zahteve za geodetsko merenje u Srbiji u različitim oblastima.

Katastar nekretnina

Katastar nekretnina je sistem koji se koristi za evidenciju nekretnina i njihovih vlasnika. Zahtevi za geodetsko merenje u katastru nekretnina regulisani su Zakonom o javnim evidencijama i ovlašćenim službama. 

Prema ovom zakonu, geodetsko merenje se mora vršiti na terenu kako bi se odredili precizni položaj i granice nekretnine. Takođe, zakon zahteva da geodetska merenja moraju biti izvedena u skladu sa standardima koji se primenjuju u Srbiji.

Građevinarstvo

Građevinarstvo je još jedna oblast u kojoj se geodetsko merenje često koristi. U Srbiji, geodetsko merenje u građevinarstvu regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji. Prema ovom zakonu, geodetsko merenje se mora vršiti u skladu sa Zakonom o geodetskim i kartografskim poslovima. 

Takođe, geodetsko merenje se mora vršiti pre početka građevinskih radova kako bi se odredili precizni položaji objekata i granice parcela.Osim toga, Zakon o planiranju i izgradnji takođe zahteva da geodetski snimci moraju biti uključeni u projektnu dokumentaciju za sve građevinske projekte. Ovo se obično odnosi na detaljne planove i tehničku dokumentaciju koja se koristi tokom građevinskog procesa.

Planiranje gradova

Planiranje gradova je oblast koja se odnosi na procese koji su uključeni u planiranje, organizaciju i razvoj gradskih prostora. Geodetsko merenje je jedan od ključnih elemenata ovog procesa. U Srbiji, geodetsko merenje u planiranju gradova regulisano je Zakonom o planiranju i izgradnji.

Prema ovom zakonu, geodetsko merenje se mora vršiti pre planiranja i razvoja gradskih prostora. Ovo se obično odnosi na procenu postojećih zgrada i infrastrukture, kao i na procenu mogućnosti za razvoj novih prostora. 

Takođe, geodetsko merenje se koristi i tokom samog procesa planiranja i projektovanja gradskih prostora kako bi se odredili precizni položaji i granice parcela, a sve u skladu sa Zakonom o geodetskim i kartografskim poslovima.

Ostale oblasti

Pored navedenih oblasti, geodetsko merenje se koristi i u mnogim drugim oblastima, kao što su izgradnja puteva i mostova, upravljanje vodama i šumama, kao i u mnogim drugim oblastima koje zahtevaju precizne i tačne geografske podatke.

Zaključak

U Srbiji, geodetsko merenje se reguliše kroz niz zakona i propisa koji se odnose na različite oblasti u kojima se ova vrsta merenja koristi. Ovi zahtevi za geodetsko merenje kažu da ono mora biti izvedeno na precizan i standardizovan način kako bi se obezbedilo tačno i pouzdano određivanje položaja i granica nekretnina i objekata.

Osim toga, geodetsko merenje je ključno za mnoge druge procese, poput planiranja gradova, izgradnje puteva i mostova, kao i upravljanja vodama i šumama. Zbog toga su važni zahtevi za geodetsko merenje. 

Važno je da se ova vrsta merenja sprovodi u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima kako bi se obezbedila tačnost i pouzdanost geografskih podataka koji se koriste u različitim oblastima.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani