Pravni aspekti geodetskog merenja i katastarske evidencije u Srbiji

pravni aspekti geodetskog merenja

U ovom članku će biti reči o tome koji su to pravni aspekti geodetskog merenja i katastarske evidencije u Republici Srbiji, ključnim elementima u sistemu prostornih informacija zemlje. Ove dve oblasti predstavljaju temelj strukturiranja i upravljanja zemljištem, što ima značajan uticaj na pravnu sigurnost, privredu, i sveukupni društveni razvoj.

Geodetsko merenje u Srbiji

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015, 47/2017), geodetsko merenje predstavlja ključnu aktivnost u postupku kreiranja i ažuriranja katastarskih evidencija. Geodetska merenja se provode od strane ovlašćenih geodetskih organizacija koje su licencirane od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Iz geodetskog merenja proističu informacije neophodne za formiranje katastarskog plana i plana parcelacije. Uključujući fizikalne karakteristike zemljišta, poput veličine, oblika, i položaja, kao i informacija o zgradama, putevima, i drugim objektima na zemljištu.

Katastarska evidencija u Srbiji

Katastarska evidencija, s druge strane, obuhvata skup informacija o zemljišnim parcelama i objektima na njima, uključujući pravne, fizičke, i ekonomske informacije. Ove informacije su integralni deo zemljišnih knjiga (zemljišne evidencije), koje se vode u nadležnim sudovima.Prema Zakonu o državnom premeru i katastru, katastarska evidencija je javni registar, dostupan svim građanima. Pravo pristupa informacijama u katastru omogućava transparentnost u pogledu vlasničkih prava i drugih prava vezanih za zemljište.

Pravni aspekti

Pravni aspekti geodetskog merenja i katastarske evidencije u Srbiji se ogledaju u zakonodavnim okvirima koji regulišu ovu oblast. Kako bi se obezbedila pravna sigurnost i transparentnost, regulative se neprestano ažuriraju i usklađuju sa evropskim i međunarodnim standardima.

Geodetska merenja i katastarske evidencije su ključni elementi u postupcima promene vlasništva, izgradnje, urbanog planiranja, procene vrednosti zemljišta, i drugim pravnim transakcijama.

Zaštita prava vlasništva je još jedan ključni aspekt ovog pitanja. Tačnost geodetskih merenja i katastarske evidencije je od vitalnog značaja za utvrđivanje i zaštitu prava vlasništva. Eventualne greške ili neslaganja u evidenciji mogu dovesti do pravnih sporova, često dugotrajnih i složenih.

Zaključak

Dok se Srbija kontinuirano trudi da poboljša svoje sisteme merenja i katastarske evidencije, očigledno je da pravni aspekti geodetskog merenja igraju ključnu ulogu u ovom procesu. Pravna regulativa osigurava da se ove aktivnosti sprovode na transparentan i pouzdan način, obezbeđujući tako pravnu sigurnost za sve učesnike.

Unapređenje geodetskih merenja i katastarske evidencije kroz digitalizaciju i usvajanje novih tehnologija će dodatno poboljšati efikasnost i tačnost ovih sistema. Očekuje se da će pravni okvir nastaviti da prati ove promene, obezbeđujući da geodetsko merenje i katastarska evidencija u Srbiji budu u skladu sa najboljim međunarodnim praksama.

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani