Najčešći Geodetski Pojmovi na Jednom Mestu

Elaborat geodetskih radova

Elaborat geodetskih radova predstavlja dokumente koje je potrebno prikupiti i priložiti ustanovama kao što su:

 • Katastar ,
 • Sekretarijar za legalizaciju / ozakonjenje ,
 • tehnički prijem itd.

Elaborat geodetskih radova služi za ucrtavanje objekta u katastarske planove prilikom proširenja ili provodjenja neke promene. On sadrži opšte podatke o samom objektu, lokaciji i investitoru. Ovde su takođe uključeni i podaci dobijeni geodetskim merenjem.

U situacijama kada deo objekta, lokal, stan ili garaža nisu uknjiženi a objekat je evidentiran u katastru, sprovodi se proces elaborata skice posebnog dela objekta – etažiranje na osnovu kog se vrši knjiženje posebnog dela objekta.

Za potrebe tehničkog prijema izradjuje se Elaborat geodetskih radova za tehnički prijem koji sadrži deo za ucrtavanje

Omeđavanje

Omeđavanje je proces obnavljanja međnih tačaka parcele, na osnovu zvanično validnih podataka koji se nalaze u evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (u katastru).

Međne tačke se na terenu obeležavaju belegama koje, u zavisnosti od terena, kao i u zavisnosti od želje i potrebe vlasnika parcele, mogu biti armirano-betonske belege, gvozdene šipke, drveni kočići, bolcne u asfaltu ili betonu ili crvena farba na postojećem objektu ili ogradi.

U slučajevima sporova između vlasnika ili korisnika susednih parcela, obnavljaju se granice katastarske parcele. Tada se i utvrđuje vlasništvo terena.

Ovo je takođe slučaj kada se vrši kupoprodaja ili davanje u zakup parcele, kada je potrebno utvrditi način korišćenja parcela (na osnovu suvlasničkih udela) ili, jednostavno, kada nosilac nekog stvarnog prava na parceli želi pouzdano da zna gde su granice parcele.

Da bismo izgubli visoke penale zbog greške u pozicioniranju ograde, važno je izvršiti obnovu granica parcela pre same izgradnje ograde.

Računanje kubatora

Računanje kubatura (zapremina masa) – postupak izračunavanja količina rudarskih kopova, deponija, kamenoloma, nasipa, iskopa…

Čest problem sa kojim se investitori i izvođači radova susreću je nemogućnost kontrole količina iskopa materijala odvezenog sa gradilišta ili materijala utrošenog za nasipanje.

Međutim, moguće je izračunati razliku u kubaturi i sprečiti zloupotebe u smislu količina. Ovo postižemo prikupljanjem podataka geodetskim snimanjem pre i nakon izvršenih radova.

Naravno, suština prikupljanja verodostojnih rezultata podrazumeva dobro sračunate količine i detaljno snimljen teren u horizontalnom i vertikalnom smislu.

Kartografija

Proučava metode predstavljanja delova Zemlje na ravan karte. Nastala od latinskih reči “carto” – list i “grafein” – pisati.

Sastoji se od:

 • Matematičke kartografije
 • Praktične kartografije

Fotogrametrija

Disciplina koja podrazumeva izradu planova terena na osnovu fotografskih snimaka.

Sastoji se od:

 • Aerofotogrametrije
 • Terestrička fotogrametrija

Inženjerska geodezija

Ova disciplina je zapravo primenjena geodezija i bavi se specifičnim geodetskim radovima prilikom izgradnje građevinskih objekata i neophodna je za njihovo:

 • projektovanje (podrazumeva snimanje prethodnog stanja),
 • izgradnju (podrazumeva obeležavanje na terenu) i
 • eksploataciju (podrazumeva praćenje pomeranja itd.)

Katastar

Katastar je metodološki organizovan javni inventar podataka o nepokretnostima, u državi ili nekoj oblasti, i baziran je na premeru granica nepokretnosti.Metrologija

Metrologija je nauka o merenju. Obuhvata sve teorijske i praktične vidove koji se odnose na merenja.

ESPON

ESPON jeste evropska mreža institucija koje se bave prikupljanjem informacija i pokazatelja za prostorno planiranje.

Urbanistička dispozicija

Predstavlja lokaciju, mesto, određenog elementa u naselju. Sagledava se u odnosu na celo naselje, na značajne sadržaje ili saobraćajnice, kao i u odnosu na strane sveta.

Katastarski broj parcele

Parcela je katastarskim brojem zabeležena u Geodetskom zavodu. Katastarski broj je prema utvrđenim pravilima uvek okrenut ka severu, pa se u odnosu na njega može utvrditi položaj parcele.

Ukupna površina parcele

Ukupna površina parcele predstavalja površina parcele unutar granica parcele.

Granice parcele

Granice parcele su regulacione linije, prema ulicama i podeone granične linije, prema drugim parcelama.

Regulaciona linija

Regulaciona linija predstavlja liniju koja razdvaja javnu od privatne površine i saobraćajnu funkciju od neke druge funkcije.

Podeona granična linija parcele

Podeona granična linija predstavlja liniju koja razdvaja dve susedne parcele.

Građevinska linija

Građevinska linija predstavlja liniju koja se nalazi na, iznad i ispod površine zemlje ili vode, do koje je dozvoljeno građenje.

Izgrađena površina parcele

Izgrađena površina parcele predstavlja površinu pod nadzemnim i podzemnim objektima i nadstrešnicama.

BRGP

Bruto razvijena građevinska površina

NRGP

Neto razvijena građevinska površina

Z

Stepen zauzetosti

I

Indeks izgrađenosti

Spratnost objekta

Predstavlja podatak o broju podzemnih i nadzemnih etaža objekata.

Primer:

 • S+P+2+pot.
 • Pod.+P+man.,
 • P-prizemlje,
 • P+1-prizemlje i jedan sprat,
 • pod.-podrum,
 • pot. -potkrovlje,
 • sut.-suteren,
 • man.-mansarda.

Pripadnost stilskoj grupi

Na osnovu pripadnosti stilskoj grupi utvrđujemo postojanje stilskih karakteristika na fasadi, samim tim možemo se zaključiti da li objekat pripada nekom odreðenom istorijskom periodu (secesija, barok…).

Bonitet objekta

Bonitet objekta predstavlja stanje objekata u konstruktivnom smislu. Može biti: dobar, srednji i loš.

Šira situacija

Šira situacija predstavlja prikaz šire okoline parcele, kako bi se sagledao kvalitet dostupnosti do parcele (postojanje saobracajnica, linija gradskog saobraćaja, biciklističkih staza, pešačkih staza).

Uža situacija

Uža situacija predstavlja prikaz parcele sa bližim okruženjem, odnosno susednim parcelama

Urbana obnova

Urbana obnova obuhvata skup planskih, graditeljskih i drugih mera kojima se obnavlja, uređuje ili rekonstruiše izgrađeni deo grada ili gradskog naselja

Urbanistička dispozicija

Urbanisticka dispozicija delova naselja kao što su ulice, blokovi, trgovi, parkovi, objekti, spomenici…) podrazumeva njihov položaj u odnosu na celovito naselje.

Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija predstavlja specifičnu oblast u okviru geodezije koja ima široku primenu u svim disciplinama inženjerstva kao što su građevinarstvo, arhitektura, urbanizam, mašinstvo, brodogradnja, rudarstvo, energetika, poljoprivreda, šumarstvo, telekomunikacije.

Topografski/situacioni plan

Topografski i situacioni planovi predstavljaju grafički prikaz terena i objekata sa visinskom predstavom ili bez nje. Osim što katastarsko-topografski plan ne sadrži obavezno i prikaz granica katastarskih parcela i ne overava se od strane Republičkog geodetskog zavoda.

Ortofoto

To je vrsta fotogrametrijske metode koja se temelji na korišćenju fotografskih pokrivača dobijenih avionima koji su opremljeni posebnim vazdušnim kamerama. Ova fotografija pokreće čitav proces izrade grafikona i planova u različitim razmerama koje koriste korisnici iz brojih oblasti.

Digitalni model terena

Digitalni model terena (DMT) je standardni način prikazivanja površine terena u digitalnom obliku. Površina terena predstavljena je matematičkim modelom koji se zasniva na korišćenju pravilne mreže (grid) ili na mreži nepravilnih trouglova (TIN). Ovi modeli formirani su na osnovu poznatih položaja i visina karakterističnih tačaka i linija.

Katastarski plan

Katastarski plan jeste dvodimenzionalni prikaz parcela i objekata u ravni državne projekcije.

Katastarski plan vodova

Katastarski plan vodova jeste dvodimenzionalni prikaz vodova u ravni državne projekcije.

Uzdužni i poprečni profil

Poprečni profil puta predstavlja vertikalni presek puta i terena upravno na osu puta. Snima se na svakih 20 do 100 metara kao i na svim karakterističnim mestima na trasi puta. Može imati pet karakterisičnih oblika:

 • Nasip
 • Usek
 • Zasek
 • Galerija
 • Tunel

Želite da prijavite Vašu firmu?

Popunite upitnik na sledećoj strani